RSS
www.bip.gov.pl
Sd Okrgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Najwiksza czcionka

To jest wersja archiwalna z dnia 09.11.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja.

Wzory i formularze

Ministerstwo Sprawiedliwości

Formularze


 UWAGA!

W pierwszym piśmie kierowanym do Sądu ( pozwie, wniosku ) należy wskazać

numer PESEL, NIP, numer z KRS swojego oraz strony pozwanej

przyspieszy to merytoryczne rozpoznanie sprawy!

(USTAWA z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 654)


Zarządzenie 1/16 Dyrektora Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zwrotu kosztów przejazdu świadka z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności sądowej na wezwanie Sądu Rejonowego w Legionowie oraz zwrotu zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa w sądzie.

.

WNIOSEK ŚWIADKA O ZWROT KOSZTÓW STAWIENNICTWA W SĄDZIE

.


Sąd Rejonowy w Legionowie

Wzory wniosków kierowanych do Prezesa Sądu

 1. Wniosek - skarga
 2. Wniosek o udostepnienie informacji publicznej
 3. Protokół przyjęcia ustnej skargi / wniosku
 4. Protokół przyjęcia skargi / wniosku

 

Wzory wniosków I Wydział Cywilny

 1. Apelacja
 2. Formularz DS - dane stron
 3. Formularz OP - odpowiedź na pozew
 4. Formularz P - pozew o zapłatę
 5. Formularz PW - pozew wzajemny
 6. Formularz SP - sprzeciw, zarzuty
 7. Formularz WD - wnioski dowodowe
 8. Oświadczenie o stanie rodzinnym majątku i źródłach utrzymania - celem ustanowienia pełnomocnika z urzędu
 9. Oświadczenie o stanie rodzinnym majątku i źródłach utrzymania - celem zwolnienia z kosztów sądowych
 10. Pełnomocnictwo procesowe dla dla osoby najbliższej
 11. Pozew o eksmisje
 12. Sprzeciw od wyroku zaocznego
 13. W odpowiedzi na zobowiązanie
 14. Wniosek - skarga
 15. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na nakaz zapłaty
 16. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na wyrok - postanowienie
 17. Wniosek o odroczenie rozprawy
 18. Wniosek o rozłożenie na raty grzywny - kosztów sądowych w sprawach cywilnych
 19. Wniosek o sprostowanie aktu USC
 20. Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki w wyroku lub postanowieniu
 21. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
 22. Wniosek o uzasadnienie orzeczenie
 23. Wniosek o wgląd do akt
 24. Wniosek o wydanie oryginału dokumentu
 25. Wniosek o wydanie prawomocnego nakazu zapłaty
 26. Wniosek o wydanie prawomocnej ugody
 27. Wniosek o wydanie wyroku - postanowienia
 28. Wniosek o wydanie zaświadczenie o toczącym się postępowaniu
 29. Wniosek o zwrot kosztów podróży
 30. Wniosek o zwrot kosztów utraconego zarobku
 31. Wzór wniosku o dział spadku i zniesienie współwłasności
 32. Wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku
 33. Wzór wniosku o zasiedzenie
 34. Zażalenie

Wzory wniosków II Wydział Karny

 1. Apelacja
 2. Oświadczenie o stanie rodzinnym majątku i źródłach utrzymania
 3. Prośba o rozłożenie kosztów sądowych - grzywny w postepowaniu karnym
 4. Prośba o umorzenie kosztów sądowych - grzywny w postępowaniu karnym
 5. Wniosek o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego
 6. Wniosek o odroczenie rozpraw
 7. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 8. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika obrońcy z urzędu
 9. Wniosek o uzasadnienie orzeczenie
 10. Wniosek o warunkowe zwolnienie
 11. Wniosek o wgląd do akt
 12. Wniosek o widzenie
 13. Wniosek o wydanie przepustki
 14. Wniosek o wydanie wyroku - postanowienie
 15. Wniosek o wydanie wyroku łącznego
 16. Wniosek o zatarcie skazania
 17. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
 18. Wniosek o zwrot kosztów podróży
 19. Wniosek o zwrot kosztów utraconego zarobku
 20. Zażalenie
 21. Wniosek skazanego o udzielenie zezwolenia na SDE
 22. Harmonogram
 23. Oświadczenie osób pełnoletnich
 24. Wniosek o wgląd do akt tajnych

Wzory wniosków III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 1. Apelacja
 2. Oświadczenie o stanie rodzinnym majątku i źródłach utrzymania - celem zwolnienia z kosztów sądowych
 3. Pełnomocnictwo procesowe dla osoby najbliższej
 4. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na wyrok - postanowienie
 5. Wniosek o odroczenie rozprawy
 6. Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki w wyroku lub postanowieniu
 7. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
 8. Wniosek o uzasadnienie orzeczenia
 9. Wniosek o wydanie orginału dokumentów
 10. Wniosek o wydanie prawomocnej ugody
 11. Wniosek o wydanie wyroku - postanowienia
 12. Wniosek o wydanie zaświadczenia o toczącym się postępowaniu
 13. Wniosek o zwrot kosztów podróży
 14. Wniosek o zwrot kosztów utraconego zarobku
 15. Wzór pozwu o alimenty
 16. Wzór pozwu o obniżenie alimentów
 17. Wzór pozwu o ustalenie ojcostwa
 18. Wzór pozwu o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
 19. Wzór wniosku o zezwolenie na wyrobienie paszportu
 20. Wzór wniosku o zgodę na działanie w imieniu małoletniego
 21. Wzór wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej
 22. Zażalenie
 23. Oświadczenie o stanie rodzinnym majątku i źródłach utrzymania

Wzory wniosków Sekcja Wykonawcza III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 1. Sprawozdanie opiekuna lub kuratora osoby ubezwłasnowolnionej
 2. Sprawozdanie z nadzoru odpowiedzialnych rodziców nad nieletnim
 3. Sprawozdanie z ustanowienia rodziny zastępczej lub opieki prawnej

Wzory wniosków IV Wydział Ksiąg Wieczystych

 ABC interesanta w postępowaniu wieczystoksięgowym

Wnioski do Wydziału Ksiąg Wieczystych nalezy składać na urzędowych formularzach (jak poniżej):

 • Na formularzu KW-ZAL– wnioski o założenie nowej księgi wieczystej lub o odłączenie części nieruchomości z księgi wieczystej.

KW-ZAL (pdf) , KW-ZAL (rtf)

 • Na formularzu KW-WPIS – wnioski o dokonanie wpisu, bądź jego zmianę lub wykreślenie.

KW-WPIS (pdf) , KW-WPIS (rtf)

 • Załącznik KW-Wu – należy wypełnić w przypadku, gdy w sprawie występuje większa ilość uczestników postępowania.

KW-Wu (pdf) , KW-Wu (rtf)

 • Załącznik KW-ZAD – należy wypełnić w sytuacji, gdy wniosek dotyczy kilku żądań, których nie można zamieścić na formularzu głównym KW-WPIS, z uwagi na ograniczenie pól.

KW-ZAD (pdf) , KW-ZAD (rtf)

 • Załącznik KW-OZN – należy wypełnić w przypadku składania wniosku o założenie księgi wieczystej dla kilku działek.

KW-OZN (pdf) , KW-OZN (rtf)

 • Na formularzu KW-ODPIS – wnioski o wydanie odpisu z księgi wieczystej lub zbioru dokumentów.

KW-ODPIS (pdf) , KW-ODPIS (rtf)

 • Na formularzu KW-ODPIS-AKT – wnioski o wydanie odpisu dokumentu/ jego kserokopii z akt księgi wieczystej.

KW-ODPIS-AKT (pdf) , KW-ODPIS-AKT (rtf)

 • Na formularzu KW-WGLAD – wnioski o wgląd do akt księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej.

KW-WGLAD (pdf)

OPŁATY

 1. Opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398, ze zm.)
 2. Opłaty od wniosków o wydanie odpisów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu księgi wieczystej wydawanych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 roku (Dz. U. poz. 1412).
 • opłata od wniosku o wydanie odpisu zwykłego księgi wieczystej wynosi 30 zł.
 • opłata od wniosku o wydanie odpisu zupełnego księgi wieczystej wynosi 60 zł.
 • opłata od wniosku o wydanie zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wynosi 10 zł.

 Opublikował: Mirosław Kuk
Publikacja dnia: 09.11.2016
Podpisał: Grzegorz Nalewajek
Dokument z dnia: 09.11.2016
Dokument oglądany razy: 31 048