RSS
www.bip.gov.pl
SR w Legionowie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Najwiksza czcionka


Konkurs na stanowisko urzędnicze w pionie finansowym (umowa na zastępstwo) : inspektor – 1 etat

Przyjmowanie zgłoszeń: zakończone, Status konkursu: Rozstrzygnięty

Organizator: Sąd Rejonowy w Legionowie

Ogłoszenie sygnatura Adm. – 10 - 1/11
Konkurs na stanowisko urzędnicze w pionie finansowym (umowa na zastępstwo) : inspektor – 1 etat
w Sądzie Rejonowym w Legionowie
z dnia 25 stycznia 2011 roku

Prezes Sądu Rejonowego w Legionowie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w pionie finansowym (umowa na zastępstwo) inspektor

Liczba etatów : 1 etat na umowę na zastępstwo.

1. O przyjęcie na w/w stanowisko może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki :

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- posiada nieposzlakowaną opinię,
- nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- posiada co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskała tytuł zawodowy,
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
- powinien znać obsługę komputera i posiadać umiejętności biegłego pisania przy pomocy komputera,
- pożądane cechy osobowości : kreatywność, komunikatywność, odporność na stres, wysoki poziom kultury osobistej oraz umiejętność pracy w zespole,
wymagania dodatkowe i preferowane:
- wykształcenie ekonomiczne lub finansowe,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
- zdolność analitycznego myślenia.

2. Opis stanowiska:
dot. inspektor

- wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem kasy Sądu Rejonowego,
- księgowanie dowodów księgowych z dochodów,
- dokonywanie i ewidencja zwrotów z dochodów,
- sprawdzanie rachunków pod względem formalno – rachunkowym,
- prowadzenie ewidencji depozytów sądowych.

3. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata :

- podanie o przyjęcie do pracy z aktualnym adresem do korespondencji i numerem telefonu kontaktowego,
- kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- życiorys wraz z klauzulą o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji ”,
- odpis dyplomu stwierdzającego wyższe wykształcenie,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o nie prowadzeniu wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Pożądane jest również złożenie opinii o kandydacie, względnie rekomendacje.

Oferty pracy wraz z wymienionymi dokumentami należy składać w terminie do dnia
04 lutego 2011 roku w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Legionowie, ul. Sobieskiego 47, pokój 219 lub drogą listowną z zaznaczeniem sygnatury konkursu (decyduje data stempla pocztowego).

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub na wskazany adres e – mail o terminie, miejscu i godzinie jego przeprowadzenia.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Prezes Sądu
Dorota Hańczyc - Górska


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE


Informacja o II i III etapie konkursu


Wyniki konkursu

Opublikował: Mirosław Kuk
Publikacja dnia: 26.01.2011
Dokument oglądany razy: 14671