RSS
www.bip.gov.pl
SR w Legionowie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Najwiksza czcionka


Konkurs na stanowisko urzędnicze w pionie cywilnym: - protokolant sądowy - stażysta - 1 etat oraz na stanowisko urzędnicze (umowa na zastępstwo) w pionie księgowości: - inspektor - 1 etat

Przyjmowanie zgłoszeń: zakończone, Status konkursu: Rozstrzygnięty

Organizator: Sąd Rejonowy w Legionowie


Ogłoszenie sygnatura Adm. - 10 - 11/10
Konkurs na stanowisko urzędnicze w pionie cywilnym: - protokolant sądowy - stażysta - 1 etat oraz na stanowisko urzędnicze (umowa na zastępstwo) w pionie księgowości: - inspektor - 1 etat
w Sądzie Rejonowym w Legionowie
z dnia 21 maja 2010 roku

Prezes Sądu Rejonowego w Legionowie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w pionie cywilnym: protokolant sądowy - stażysta oraz na stanowisko urzędnicze (umowa na zastępstwo) w pionie księgowości: - inspektor

Liczba etatów : 2 ( w tym 1 etat na umowę na zastępstwo).

1. O przyjęcie na w/w stanowisko może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- posiada nieposzlakowaną opinię,
- nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- posiada co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskała tytuł zawodowy,
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
- powinien znać obsługę komputera i posiadać umiejętności biegłego pisania przy pomocy komputera,
- pożądane cechy osobowości : kreatywność, komunikatywność, odporność na stres, wysoki poziom kultury osobistej oraz umiejętność pracy w zespole,
oraz wymagania dodatkowe i preferowane odnośnie inspektora w pionie księgowości
- wykształcenie ekonomiczne lub finansowe,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
- zdolność analitycznego myślenia.

2. Opis stanowiska:

a) dot. protokolanta sądowy stażysty

- protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych,
- rozpisywanie sesji,
- wykonywanie postanowień wydanych na rozprawach i zarządzeń sędziów,
- wykonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych,
- wykonywanie wszelkich czynności w referacie sędziego oraz innych poleceń przełożonych.

b) dot. inspektora

- wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem kasy Sądu Rejonowego,
- księgowanie dowodów księgowych z dochodów,
- dokonywanie i ewidencja zwrotów z dochodów,
- sprawdzanie rachunków pod względem formalno – rachunkowym,
- prowadzenie ewidencji depozytów sądowych.

3. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

- podanie o przyjęcie do pracy adresowane do Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie z aktualnym adresem do korespondencji i numerem telefonu kontaktowego,
- własnoręcznie napisany życiorys,
- odpis dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,
- kserokopie świadectw pracy,
- kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- nadto pożądane złożenie opinii o kandydacie, względnie rekomendacji
- oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


Oferty pracy wraz z wymienionymi dokumentami należy składać w terminie do dnia
02 czerwca 2010 roku w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Legionowie, ul. Sobieskiego 47, pokój 219 lub drogą listowną z zaznaczeniem sygnatury konkursu (decyduje data stempla pocztowego).

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub na wskazany adres e – mail o terminie, miejscu i godzinie jego przeprowadzenia.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Prezes Sądu
Dorota Hańczyc - Górska


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE


       Informacja o II i III etapie konkursu.


Wyniki konkursu

Opublikował: Mirosław Kuk
Publikacja dnia: 21.05.2010
Dokument oglądany razy: 19724