RSS
www.bip.gov.pl
SR w Legionowie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Najwiksza czcionka


Konkurs na stanowisko urzędnicze w pionie cywilnym (umowa na zastępstwo) - sekretarz sądowy - 1 etat

Przyjmowanie zgłoszeń: zakończone, Status konkursu: Rozstrzygnięty

Organizator: Sąd Rejonowy w Legionowie

Ogłoszenie sygnatura Adm. -10 - 25/10 Konkurs na stanowisko urzędnicze w pionie cywilnym (umowa na zastępstwo): - sekretarz sądowy - 1 etat w Sądzie Rejonowym w Legionowie z dnia 21 października 2010 roku

  Wiceprezes Sądu Rejonowego w Legionowie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w pionie cywilnym (umowa na zastępstwo) sekretarz sądowy.

Liczba etatów : 1 etat na umowę na zastępstwo.

1. O przyjęcie na w/w stanowisko może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- posiada nieposzlakowaną opinię,
- nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- posiada co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskała tytuł zawodowy,
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
- powinien znać obsługę komputera i posiadać umiejętności biegłego pisania przy pomocy komputera,
- pożądane cechy osobowości: kreatywność, komunikatywność, odporność na stres, wysoki poziom kultury osobistej oraz umiejętność pracy w zespole,

2. Opis stanowiska:

dot. sekretarza sądowego

- protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych,
- rozpisywanie sesji,
- wykonywanie postanowień wydanych na rozprawach i zarządzeń sędziów,
- wykonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych,
- wykonywanie wszelkich czynności w referacie sędziego oraz innych poleceń przełożonych,
- obsługa spraw związana z doręczaniem nakazów zapłaty stronom,
- wydawanie tytułów wykonawczych w sprawach Nc.

3. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata :

- podanie o przyjęcie do pracy adresowane do Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie z aktualnym adresem do korespondencji i numerem telefonu kontaktowego,
- własnoręcznie napisany życiorys,
- odpis dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,
- kserokopie świadectw pracy,
- kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- nadto pożądane złożenie opinii o kandydacie, względnie rekomendacji
- oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty pracy wraz z wymienionymi dokumentami należy składać w terminie do dnia 05 listopada 2010 roku w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Legionowie, ul. Sobieskiego 47, pokój 219 lub drogą listowną z zaznaczeniem sygnatury konkursu (decyduje data stempla pocztowego).

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub na wskazany adres e - mail o terminie, miejscu i godzinie jego przeprowadzenia.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wiceprezes Sądu

Anna Zawadka


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE


Informacja o II etapie konkursu


Wyniki konkursu


Opublikował: Mirosław Kuk
Publikacja dnia: 21.10.2010
Dokument oglądany razy: 14740