RSS
www.bip.gov.pl
SR w Legionowie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Najwiksza czcionka


Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Sądu Rejonowego w Legionowie

Sąd Rejonowy w Legionowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2010-01-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-03-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub ewentualnych wyłączeń wymienionych poniżej.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Treści niedostępne

Część zdigitalizowanych dokumentów znajdujących się na stronie internetowej może nie być poprawnie odczytywana przez czytniki ekranowe dedykowane dla osób niewidzących. Treść zawarta w tych dokumentach będzie sukcesywnie udostępniana cyfrowo w miarę potrzeb.

Wyłączenia

Wyłączeniu podlegają dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, prezentacje oraz arkusze kalkulacyjne, opublikowane przed 23 września 2018 r., których zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań Sądu oraz linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył Sąd Rejonowy w Legionowie, w tym interaktywna mapa dojazdu do Sądu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Legionowie.
E-mail: administracja@legionowo.sr.gov.pl
Telefon: 22 7823601

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonoweo w Legionowie
Adres: ul. Sobieskiego 47; 05-120 Legionowo
E-mail: administracja@egionowo.sr.gov.pl
Telefon: 22 22 7823601

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych w budynkach Sądu Rejonowego w Legionowie

  • budynek sądu przy ul. Sobieskiego 47, 05-120 Legionowo – od parteru do I piętra dotęp wyłacznie schodami. W sądzie brak jest windy.
  • budynek Ośrodeka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Legionowie mieszczący się przy Alei 3 Maja 24 - wejście do budynku (wysoki parter) wyłacznie po schodach
  • przy głównym wejściu do Sądu znajduje się bramka z wykrywaczem metalu, w razie potrzeby gdyby stanowło to barierę dla osób niepełnosprawnych można skorzystać z drugiego wejścia, które mieści na drugim końcu budynku. W takiej sytuacji należy skontaktować się z administracją Sądu lub ochroną budynku.

Infrastruktura

Osoby niepełnosprawne mają możliwość zaparkowania samochodu w wyznaczonych miejscach przed budynkiem Sądu.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku Sądu

Ułatwienia dlla osób niesłyszących

Tłumacz języka migowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.), osoby uprawnione, podczas załatwiania swoich spraw w Sądzie, mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Dla osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. - Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) usługa ta jest bezpłatna.

Osoby zainteresowane mogą otrzymać pomoc tłumacza języka migowego po zgłoszeniu chęci skorzystania z takiego świadczenia na co najmniej trzy dni robocze przed planowanym zdarzeniem. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich (ustnie, pismem, telefonicznie, e-mailem), kontaktując się z Biurem Obsługi Interesantów.

Ułatwienia dlla osób słabo widzących lub niewidzących

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niedowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Ułatwienia

Serwis jest częściowo przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Zgodność ze standardami

CSS 3

HTML

Strona nie jest w pełni zgodna z WCAG 2.1

Kompatybilność

Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

  • zmiana wielkości czcionki

Skróty klawiaturowe

W serwisie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych dostępnych w przelądarkach internetowych 

Pomoc w nawigacji

Na górze strony znajduje się wyszukiwarka.Opublikował: Mirosław Kuk
Publikacja dnia: 31.03.2021
Podpisał: Grzegorz Nalewajek
Dokument z dnia: 31.03.2021
Dokument oglądany razy: 3 794