RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

Witamy na stronie Sądu Rejonowego w Legionowie


ul. Sobieskiego 47
05-118 Legionowo

NIP 536-149-67-23


Sąd czynny jest w godzinach:

► poniedziałek od 8.00 do 18.00,
► wtorek - piątek od 8.00 do 16.00.

Biuro Podawcze, pok. 121, czynne jest w godzinach:

► poniedziałek od 9.00 do 18.00,
► wtorek - piątek od 8.30 do 15.30.

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi odrębne biuro podawcze, pok. 103, czynne w godzinach:

► poniedziałek od 10.00 do 18.00,
► wtorek - piątek od 8.30 do 14.30.

Przerwa od 11.00 do 11.15

Kasa Sądu czynna jest w godzinach:

► poniedziałek od 10.00 do 16.45,
► wtorek - piątek od 8.30 do 14.30.

Interesanci przyjmowani są w godzinach:

► poniedziałek od 10.00 do 18.00,
► wtorek - piątek od 8.30 do 14.30.

Numery telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Legionowie dostępne są w zakładce struktura organizacyjna.


Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lutego 2014 roku Prezes Sądu Rejonowego w Legionowie NIE BĘDZIE PRZYJMOWAĆ BEZPOŚREDNIO INTERESANTÓW. Tryb przyjmowania Interesantów może nastąpić w szczególnym przypadku po wyczerpaniu obowiązujących w Sądzie zasad rozpatrywania skarg i wniosków, po uprzednim telefonicznym lub osobistym zapisaniu się w sekretariacie Prezesa Sądu.

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych, od dnia 1 lutego 2014 roku wszystkie skargi i wnioski skierowane do Prezesa i Wiceprezesa Sądu mogą być wnoszone WYŁĄCZNIE na piśmie lub w formie ustnej do protokołu.
Jednocześnie zwracam się z prośbą o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad składania skarg i wniosków (zakładka - skargi i wnioski)

Informujemy również, iż wzory skarg/wniosków można uzyskać w Biurze Podawczym Sądu przy ul. Sobieskiego 47, w Oddziale Administracyjnym oraz pobrać ze strony internetowej Sądu z zakładki - skargi i wnioski.


UWAGA!

W pierwszym piśmie kierowanym do Sądu ( pozwie, wniosku ) należy wskazać

numer PESEL, NIP, numer z KRS swojego oraz strony pozwanej

przyspieszy to merytoryczne rozpoznanie sprawy!

(USTAWA z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 654)


UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.01.2015 roku wpłaty dla sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE w kasie Sądu. Wpłaty sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez rachunki bankowe.

--------------------------------------------------------------------------------

Dochody budżetowe (wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie

67 1010 1010 0073 9922 3100 0000

--------------------------------------------------------------------------------

Sumy na zlecenia (zaliczki na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy i kuratorów)

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie

07 1010 1010 0073 9913 9800 0000

--------------------------------------------------------------------------------

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ( nawiązki, świadczenia pieniężne orzeczone na rzecz Funduszu)

BGK I Oddział w Warszawie

05 1130 1017 0020 1191 1320 0003

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe,wadia i zabezpieczenia umów)

BGK I Oddział w Warszawie

24 1130 1017 0020 1191 1390 0001    (obowiązujący do 31.12.2014 roku)

48 1130 1017 0021 1001 9890 0004    (obowiązujący od 01.01.2015 roku)

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych w USD

BGK I Oddział w Warszawie

94 1130 1017 0020 1191 1390 0002    (obowiązujący do 31.12.2014 roku)

21 1130 1017 0021 1001 9890 0005    (obowiązujący od 01.01.2015 roku)

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych w EUR

BGK I Oddział w Warszawie

67 1130 1017 0020 1191 1390 0003    (obowiązujący do 31.12.2014 roku)

05 1130 1017 0021 1001 9890 0002    (obowiązujący od 01.01.2015 roku)

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych w GBP

BGK I Oddział w Warszawie

40 1130 1017 0020 1191 1390 0004    (obowiązujący do 31.12.2014 roku)

75 1130 1017 0021 1001 9890 0003    (obowiązujący od 01.01.2015 roku)

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych w CHF

BGK I Oddział w Warszawie

13 1130 1017 0020 1191 1390 0005    (obowiązujący do 31.12.2014 roku)

32 1130 1017 0021 1001 9890 0001    (obowiązujący od 01.01.2015 roku)

--------------------------------------------------------------------------------

Wydatki budżetowe

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie

20 1010 1010 0073 9922 3000 0000

 


Aktualności

ZMIANA NUMERÓW KONT BANKOWYCH !!!

30.12.2014

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.01.2015 roku ulegają zmianom numery rachunków sum depozytowych. Nowe numery dostępne są na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Legionowie. Uprzejmie informujemy również, że od dnia 01.01.2015 roku wpłaty dla sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE w kasie Sądu.
Wpłaty sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez rachunki bankowe.

Godziny pracy kasy 31 grudnia 2014

30.12.2014
Informujemy, że 31 grudnia 2014 r. (środa) kasa Sądu Rejonowego w Legionowie czynna będzie do godz.11.00. Po zamknięciu kasy wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Sądu Rejonowego w Legionowie lub w Urzędach Pocztowych. Numery rachunków bankowych znajdują się na stronie internetowej - zakładka „Informacje/Konta bankowe”.

Informacja dla kandydatów dotycząca składanych dokumentów.

17.11.2014

Dokumenty aplikacyjne z konkursów na stanowisko asystenta sędziego oznaczonych: Adm. 10-31/13, Adm. 10-4/14, Adm. 10-11/14, Adm. 10-12/14 można odebrać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Legionowie ul. Sobieskiego 47, pok. 219 w terminie 1 miesiąca od dnia ukazania się niniejszej informacji. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Ponadto informujemy, iż dokumenty kandydatów wciągniętych na listę rezerwową konkursu przechowywane będą przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia konkursu lub do dnia ogłoszenia następnego konkursu, a po upływie wskazanych terminów zostaną komisyjnie zniszczone. W okresie przechowywania dokumentów kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich aktualizacji, poprawiania oraz prawo do ich wycofania. Wnioski w tym zakresie należy składać pisemnie do Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Legionowie, ul. Jana III Sobieskiego 47, 05-118 Legionowo.

Informacja dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

26.09.2014
JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC. Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W calej Polsce dzialają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróc się do takiego podmiotu. Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakladce: Dzialalnośc/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.qov.pl.

Portal informacyjny Sądów Apelacji Warszawskiej

25.09.2014
 Informujemy, że strony, ich pełnomocnicy i inne osoby uprawnione w sprawach rozpoznawanych w tutejszym Sądzie mogą korzystać z portalu udostępniającego informację sądową zwanego PORTALEM INFORMACYJNYM. Portal umożliwia zdalny dostęp do dokumentów sądowych, informacji o stanie sprawy i wyznaczonych rozprawach. Serwis dostępny jest pod adresem https://portal.waw.sa.gov.pl Korzystanie z portalu nie wiąże się z żadnymi opłatami i nie wymaga dodatkowego oprogramowania oprócz przeglądarki internetowej. Zgodnie z regulaminem, aby skorzystać z portalu należy zarejestrować się w serwisie, a następnie zgłosić osobiście z dowodem tożsamości do dowolnego Biura Obsługi Interesanta ( Sądów Apelacji Warszawskiej ) w celu zweryfikowania danych oraz odbioru hasła dostępu.

Mediacje

24.09.2014
Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu. W związku z tym przypominamy, że linki do stron z informacjami w tym zakresie znajdą Państwo w zakładce "Mediacja" oraz zakładce "Mediatorzy" ( zakładka znajduję się w dziale "Informacje" ) na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Legionowie.

Organizacja biura obsługi interesantów oraz biura podawczego

13.06.2014

Zarządzenie  Nr 34/2O14 Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 06 czerwca 2014 roku w sprawie określenia sposobu organizacji Biura Obsługi Interesantów oraz określenia Regulaminu Obsługi Interesantów, Regulaminu Czytelni Akt i Regulaminu Biura
Podawczego w Sądzie Rejonowym w Legionowie. Treść zarządzenia.

Internetowy Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Legionowie

03.03.2014
Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem 68/13 oraz zarządzeniem 17/14 Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie od 24 marca 2014 roku rusza Internetowy Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Legionowie.


Opublikował: Mirosław Kuk
Publikacja dnia: 31.12.2014
Podpisał: Grzegorz Nalewajek
Dokument z dnia: 30.12.2014
Dokument oglądany razy: 370 620