RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

Witamy na stronie Sądu Rejonowego w Legionowie


ul. Sobieskiego 47
05-118 Legionowo

NIP 536-149-67-23


Sąd czynny jest w godzinach:

► poniedziałek od 8.00 do 18.00,
► wtorek - piątek od 8.00 do 16.00.

Biuro Podawcze, pok. 121, czynne jest w godzinach:

► poniedziałek od 9.00 do 18.00,
► wtorek - piątek od 8.30 do 15.30.

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi odrębne biuro podawcze, pok. 103, czynne w godzinach:

► poniedziałek od 10.00 do 18.00,
► wtorek - piątek od 8.30 do 14.30.

Przerwa od 11.00 do 11.15

Kasa Sądu czynna jest w godzinach:

► poniedziałek od 10.00 do 16.45,
► wtorek - piątek od 8.30 do 14.30.

Interesanci przyjmowani są w godzinach:

► poniedziałek od 10.00 do 18.00,
► wtorek - piątek od 8.30 do 14.30.

Numery telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Legionowie dostępne są w zakładce struktura organizacyjna.


Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lutego 2014 roku Prezes Sądu Rejonowego w Legionowie NIE BĘDZIE PRZYJMOWAĆ BEZPOŚREDNIO INTERESANTÓW. Tryb przyjmowania Interesantów może nastąpić w szczególnym przypadku po wyczerpaniu obowiązujących w Sądzie zasad rozpatrywania skarg i wniosków, po uprzednim telefonicznym lub osobistym zapisaniu się w sekretariacie Prezesa Sądu.

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych, od dnia 1 lutego 2014 roku wszystkie skargi i wnioski skierowane do Prezesa i Wiceprezesa Sądu mogą być wnoszone WYŁĄCZNIE na piśmie lub w formie ustnej do protokołu.
Jednocześnie zwracam się z prośbą o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad składania skarg i wniosków (zakładka - skargi i wnioski)

Informujemy również, iż wzory skarg/wniosków można uzyskać w Biurze Podawczym Sądu przy ul. Sobieskiego 47, w Oddziale Administracyjnym oraz pobrać ze strony internetowej Sądu z zakładki - skargi i wnioski.


UWAGA!

W pierwszym piśmie kierowanym do Sądu ( pozwie, wniosku ) należy wskazać

numer PESEL, NIP, numer z KRS swojego oraz strony pozwanej

przyspieszy to merytoryczne rozpoznanie sprawy!

(USTAWA z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 654)


Dochody budżetowe (wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie

67 1010 1010 0073 9922 3100 0000

--------------------------------------------------------------------------------

Sumy na zlecenia (zaliczki na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy i kuratorów)

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie

07 1010 1010 0073 9913 9800 0000

--------------------------------------------------------------------------------

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ( nawiązki, świadczenia pieniężne orzeczone na rzecz Funduszu)

BGK I Oddział w Warszawie

05 1130 1017 0020 1191 1320 0003

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe,wadia i zabezpieczenia umów)

BGK I Oddział w Warszawie

24 1130 1017 0020 1191 1390 0001

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych w USD

BGK I Oddział w Warszawie

94 1130 1017 0020 1191 1390 0002

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych w EUR

BGK I Oddział w Warszawie

67 1130 1017 0020 1191 1390 0003

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych w GBP

BGK I Oddział w Warszawie

40 1130 1017 0020 1191 1390 0004

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych w CHF

BGK I Oddział w Warszawie

13 1130 1017 0020 1191 1390 0005

--------------------------------------------------------------------------------

Wydatki budżetowe

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie

20 1010 1010 0073 9922 3000 0000

 


Aktualności

Nabór kandydatów na kuratora społecznego w Sądzie Rejonowym w Legionowie

29.08.2014

Nabór kandydatów na kuratora społecznego w Sądzie Rejonowym w Legionowie

Sąd Rejonowy w Legionowie ogłasza nabór kandydatów na
- kuratorów społecznych w Sądzie Rejonowym w Legionowie – pion rodzinny.

Dokumenty należy składać w siedzibie Sądu Rejonowego w Legionowie ul. Sobieskiego 47, III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (pokój 217, 218), w godzinach 9:00 – 15:00 lub przesyłać drogą pocztową na adres Sądu Rejonowego w Legionowie z zaznaczeniem nabór na kuratora społecznego. Kandydaci spełniający wymagania formalne, zostaną telefonicznie powiadomieni
o terminie, miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Sądu/ .

W związku z art. 84.1 ustawy o kuratorach sądowych do pełnienia funkcji kuratora społecznego może być powołana osoba która:
1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2. Jest nieskazitelnego charakteru;
3. Jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia funkcji kuratora;
4. Posiada co najmniej wykształcenie średnie i doświadczenie w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej lub ukończone wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno – psychologicznych, socjologicznych lub prawnych.

Organizacja biura obsługi interesantów oraz biura podawczego

13.06.2014

Zarządzenie  Nr 34/2O14 Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 06 czerwca 2014 roku w sprawie określenia sposobu organizacji Biura Obsługi Interesantów oraz określenia Regulaminu Obsługi Interesantów, Regulaminu Czytelni Akt i Regulaminu Biura
Podawczego w Sądzie Rejonowym w Legionowie. Treść zarządzenia.

Internetowy Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Legionowie

03.03.2014
Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem 68/13 oraz zarządzeniem 17/14 Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie od 24 marca 2014 roku rusza Internetowy Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Legionowie.

Dni wolne od pracy

27.02.2014

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 12/14  Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Legionowie następujące dni są dniami wolnymi od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Legionowie: dzień 20 czerwca 2014 r. (piątek), z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 28 czerwca 2014r. (sobota) oraz dni 2 maja 2014 r. (piątek) i 10 listopada 2014 r. (poniedziałek). 

Zarządzenie 12/14 z dnia 24.02.2014 r.

Lokalizacja punktów odbioru przesyłek sądowych awizowanych

17.01.2014

Informujemy, że na stronie internetowej Polskiej Grupy Pocztowej S.A. www.pgpsa.pl w zakładce „punkty awizacyjne” można sprawdzić lokalizację punktów odbioru przesyłek sądowych awizowanych. Po otwarciu zakładki należy wpisać miejscowość lub nr kodu pocztowego następnie kliknąć szukaj- po tych czynnościach ukarze się mapa z lokalizacją punktu, a poniżej wykaz i dokładne adresy punktów z czasem urzędowania.Opublikował: Mirosław Kuk
Publikacja dnia: 12.08.2014
Podpisał: Grzegorz Nalewajek
Dokument z dnia: 22.01.2014
Dokument oglądany razy: 328 128