RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

Witamy na stronie Sądu Rejonowego w Legionowie


ul. Sobieskiego 47
05-118 Legionowo

NIP 536-149-67-23


Sąd czynny jest w godzinach:

► poniedziałek od 8.00 do 18.00,
► wtorek - piątek od 8.00 do 16.00.

Biuro Podawcze, pok. 121, czynne jest w godzinach:

► poniedziałek od 9.00 do 18.00,
► wtorek - piątek od 8.30 do 15.30.

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi odrębne biuro podawcze, pok. 103, czynne w godzinach:

► poniedziałek od 10.00 do 18.00,
► wtorek - piątek od 8.30 do 14.30.

Przerwa od 11.00 do 11.15

Kasa Sądu czynna jest w godzinach:

► poniedziałek od 10.00 do 16.45,
► wtorek - piątek od 8.30 do 14.30.

Interesanci przyjmowani są w godzinach:

► poniedziałek od 10.00 do 18.00,
► wtorek - piątek od 8.30 do 14.30.

Numery telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Legionowie dostępne są w zakładce struktura organizacyjna.


Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lutego 2014 roku Prezes Sądu Rejonowego w Legionowie NIE BĘDZIE PRZYJMOWAĆ BEZPOŚREDNIO INTERESANTÓW. Tryb przyjmowania Interesantów może nastąpić w szczególnym przypadku po wyczerpaniu obowiązujących w Sądzie zasad rozpatrywania skarg i wniosków, po uprzednim telefonicznym lub osobistym zapisaniu się w sekretariacie Prezesa Sądu.

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych, od dnia 1 lutego 2014 roku wszystkie skargi i wnioski skierowane do Prezesa i Wiceprezesa Sądu mogą być wnoszone WYŁĄCZNIE na piśmie lub w formie ustnej do protokołu.
Jednocześnie zwracam się z prośbą o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad składania skarg i wniosków (zakładka - skargi i wnioski)

Informujemy również, iż wzory skarg/wniosków można uzyskać w Biurze Podawczym Sądu przy ul. Sobieskiego 47, w Oddziale Administracyjnym oraz pobrać ze strony internetowej Sądu z zakładki - skargi i wnioski.


UWAGA!

W pierwszym piśmie kierowanym do Sądu ( pozwie, wniosku ) należy wskazać

numer PESEL, NIP, numer z KRS swojego oraz strony pozwanej

przyspieszy to merytoryczne rozpoznanie sprawy!

(USTAWA z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 654)


Dochody budżetowe (wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie

67 1010 1010 0073 9922 3100 0000

--------------------------------------------------------------------------------

Sumy na zlecenia (zaliczki na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy i kuratorów)

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie

07 1010 1010 0073 9913 9800 0000

--------------------------------------------------------------------------------

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ( nawiązki, świadczenia pieniężne orzeczone na rzecz Funduszu)

BGK I Oddział w Warszawie

05 1130 1017 0020 1191 1320 0003

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe,wadia i zabezpieczenia umów)

BGK I Oddział w Warszawie

24 1130 1017 0020 1191 1390 0001

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych w USD

BGK I Oddział w Warszawie

94 1130 1017 0020 1191 1390 0002

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych w EUR

BGK I Oddział w Warszawie

67 1130 1017 0020 1191 1390 0003

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych w GBP

BGK I Oddział w Warszawie

40 1130 1017 0020 1191 1390 0004

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych w CHF

BGK I Oddział w Warszawie

13 1130 1017 0020 1191 1390 0005

--------------------------------------------------------------------------------

Wydatki budżetowe

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie

20 1010 1010 0073 9922 3000 0000

 


Aktualności

Informacja dla kandydatów dotycząca składanych dokumentów.

17.11.2014

Dokumenty aplikacyjne z konkursów na stanowisko asystenta sędziego oznaczonych: Adm. 10-31/13, Adm. 10-4/14, Adm. 10-11/14, Adm. 10-12/14 można odebrać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Legionowie ul. Sobieskiego 47, pok. 219 w terminie 1 miesiąca od dnia ukazania się niniejszej informacji. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Ponadto informujemy, iż dokumenty kandydatów wciągniętych na listę rezerwową konkursu przechowywane będą przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia konkursu lub do dnia ogłoszenia następnego konkursu, a po upływie wskazanych terminów zostaną komisyjnie zniszczone. W okresie przechowywania dokumentów kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich aktualizacji, poprawiania oraz prawo do ich wycofania. Wnioski w tym zakresie należy składać pisemnie do Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Legionowie, ul. Jana III Sobieskiego 47, 05-118 Legionowo.

24 grudnia 2014 roku dniem wolnym

06.11.2014

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 73 /14 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Legionowie, dzień 24 grudnia 2014 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Legionowie, z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania go w dniu 22 listopada 2014r.

Zaproszenie do udziału w I edycji konkursu „Prawa Dziecka Oczami Dzieci"

30.10.2014

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia zaprasza dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w konkursie ,,Prawa Dziecka oczami Dzieci” realizowanym w ramach akcji „ Sędziowie Rodzinni Dzieciom”, pod honorowym patronatem
Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej. Ideą Konkursu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację w zakresie praw dziecka. W ramach Konkursu dzieci powinny zostać zapoznane z podstawowymi zagadnieniami Konwencji o prawach dziecka i stworzył prace plastyczne w aspekcie wybranego jednego lub kilku praw w niej zawartych. Zaproponowana forma Konkursu wymaga od nauczycieli zapoznania dzieci z ich prawami, a poprzez zaangażowanie dzieci w przygotowanie samodzielnych prac plastycznych utrwala znajomość tych praw w świadomości dziecka. Prace powinny być wykonane na papierze w formacie A3 przy wykorzystaniu następujących technik: rysunek, malarstwo lub kolaż [praca plaska]. Komisja Konkursowa wyłoni spośród uczestników Konkursu 12 laureatów, po 4 w każdej z grup wiekowych 6-10 lat, 11- 13 lat oraz powyżej 13lat. W terminie ustalonym przez organizatora laureaci Konkursu wraz z opiekunem, nauczycielem zwiedzą Belweder, pałac prezydencki (planowane jest spotkanie z Małżonką Prezydenta RP Panią Anną Komorowską) oraz Centrum Nauki Kopernik, a w trakcie uroczystości otrzymają nagrody rzeczowe i dyplom. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Konkursu. Prace konkursowe z formularzem zgłoszeniowym (zał. 1) oraz oświadczeniem (zał.2) należy przesłać w terminie do dnia 10 listopada 2014 r. (data wpływu pracy konkursowej do Organizatora) na adres: Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa.  Wszystkie materialy dotyczące Konkursu znajdują się na stronie: www.sedziowierodzinni.pl. Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: konkurs@sedziowierodzinni.pl

Dyżury mediatora na terenie Sądu Rejonowego w Legionowie

27.10.2014

Zapraszamy na dyżury mediatora, które będą pełnione na terenie Sądu Rejonowego w Legionowie. Dyżur pełniony będzie przez mediatora panią Teresę Raniszewską w każdy pierwszy wtorek miesiąca, w godzinach 10.15 - 12:15.

Informacja dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

26.09.2014
JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC. Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W calej Polsce dzialają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróc się do takiego podmiotu. Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakladce: Dzialalnośc/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.qov.pl.

Portal informacyjny Sądów Apelacji Warszawskiej

25.09.2014
 Informujemy, że strony, ich pełnomocnicy i inne osoby uprawnione w sprawach rozpoznawanych w tutejszym Sądzie mogą korzystać z portalu udostępniającego informację sądową zwanego PORTALEM INFORMACYJNYM. Portal umożliwia zdalny dostęp do dokumentów sądowych, informacji o stanie sprawy i wyznaczonych rozprawach. Serwis dostępny jest pod adresem https://portal.waw.sa.gov.pl Korzystanie z portalu nie wiąże się z żadnymi opłatami i nie wymaga dodatkowego oprogramowania oprócz przeglądarki internetowej. Zgodnie z regulaminem, aby skorzystać z portalu należy zarejestrować się w serwisie, a następnie zgłosić osobiście z dowodem tożsamości do dowolnego Biura Obsługi Interesanta ( Sądów Apelacji Warszawskiej ) w celu zweryfikowania danych oraz odbioru hasła dostępu.


Opublikował: Mirosław Kuk
Publikacja dnia: 12.08.2014
Podpisał: Grzegorz Nalewajek
Dokument z dnia: 22.01.2014
Dokument oglądany razy: 357 384